Grapice.pl

witryna poświęcona dziejom miejscowości Grapice

Statut Sołectwa Grapice

Statut Sołectwa Grapice przyjęty Uchwałą Nr VIII/51/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Potęgowo

STATUT SOŁECTWA GRAPICE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo Grapice jest jednostką pomocniczą Gminy Potęgowo.
§ 2. Niniejszy Statut określa w szczególności:
1. zadania i zakres działania Sołectwa,
2. organizację i zasady działania jego organów,
3. zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,
4. uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
5. zasady gospodarki finansowej,
6. zasady sprawowania nadzoru nad działalnością organów Sołectwa.
§ 3.
1. Sołectwo obejmuje obszar, którego granice zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
2. Obszar Sołectwo Grapice obejmuje wieś Grapice, Grapiczki.
3. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś Grapice.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 4.
1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Sołectwa.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań poprzez:
1) inicjowanie działań organów Gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,
3) podejmowanie innych czynności i działań wynikających z ustaw.
3. Działania, o których mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.
§ 5.
1. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach:
a) statutu Sołectwa,
b) zmiany granic, nazwy, siedziby, a także połączenia, podziału i zniesienia Sołectwa,
3) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:
a) organizowania pomocy sąsiedzkiej,
b) organizowania wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:
a) określania przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację zadań Sołectwa,
b) spraw zabezpieczających interesy sołectwa, a wynikających z przepisów prawa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie Gminy, a w szczególności środkówzabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 6.
1. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.
2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
§ 7.
1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 5 ust. 1, za wyjątkiemrozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,2) określanie zasad korzystania z mienia gminnego, przekazanego Sołectwu,3) określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Gminy,4) wyrażanie opinii Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,5) sprawowanie kontroli nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 8.
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stałe zamieszkują na terenie Sołectwa i posiadają czynne prawowyborcze w wyborach do Rady Gminy Potęgowo.
2. Na Zebraniu Wiejskim mogą być obecne również osoby, których działalność związana jest z obszarem Sołectwa, a nie są jego stałymi mieszkańcami.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa udziału w głosowaniach, zgłaszania kandydatów i kandydowania na funkcje w organach Sołectwa.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 mają prawo:
1) zgłaszać propozycje uchwał i wniosków,
2) brać udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3) zadawać pytania Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy i innym zaproszonymgościom.
§ 9.
1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub Wójta Gminy.
2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie organów Gminy,
3) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim – określonych w § 8 ust. 1 niniejszego Statutu.
3. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego wyznaczonym terminem.
4. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno zawierać następujące informacje:
1) na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
2) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
3) podanie proponowanego porządku obrad,
4) podanie proponowanych do podjęcia uchwał.
§ 10.
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej,obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta Gminy, obradom Przewodniczy Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba.
§ 11.
1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu głosu poza kolejnością,
3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4) odebraniu głosu,5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku lub projektu uchwały, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 12.
1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 2, 3 i 4 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:
1) datę, miejsce i godzinę zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania,
3) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad oraz sformułowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków,
6) uchwały i wnioski podjęte na zebraniu,
7) podpisy prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta.
§ 13.
1. Rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 20 % mieszkańców sołectwauprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku braku quorum zwołuje się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, nie krótszym niż 15 minut po upływie pierwszego terminu. Podjętewówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu.
§ 14.
1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.
2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
3) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,
4) wykonywanie uchwał organów Gminy,
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i zawartych z Gminą umów.
3. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 15. Sołtys w trakcie wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 16. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 17.
1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 4 lata.
2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.
4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta Gminy nie później niż 6 miesięcy pozakończeniu kadencji.
5. Zarządzenie, o którym mowa w ust.3 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6. Zarządzenie, o którym mowa w ust.3, podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Termin wyborów nie może wypaść wcześniej, niż na 7 dni po podaniu zarządzenia wymienionego w ust. 4 do wiadomości publicznej.
§ 18.
1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję Skrutacyjną.
2. Do zadań komisji należy:
1) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej.
5. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół.
§ 19.
1. Mieszkańcy Sołectwa w pierwszej kolejności wybierają Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
2. Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy Potęgowo.
3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.
4. Wybory należy przeprowadzić także w przypadku zgłoszenia jednego kandydata.
5. Udział w wyborach mogą wziąć kandydaci, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Komisja Skrutacyjna zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników ZebraniaWiejskiego.
7. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiegowszystkie zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały zgłoszone.
8. Głosowanie dotyczące wyboru Sołtysa jest tajne.
9. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.
§ 20.
1. Zebranie Wiejskiej dokonuje wyboru członków Rady Sołeckiej, w liczbie od 2 do 5 osób spośród zgłoszonych kandydatów.
2. Ścisłego określenia liczebności Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w drodze odrębnej uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Postanowienia § 18 i 19 dotyczące rejestracji kandydatów i wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio do wyboru Rady Sołeckiej
§ 21.
1. Do odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków mają odpowiednie zastosowanie przepisy o ich wyborze.
2. W przypadku rezygnacji Sołtysa z funkcji, Wójt Gminy wyznacza osobę do pełnienia funkcji Sołtysa spośród członków Rady Sołeckiej.
3. Wybory nowego Sołtysa przeprowadza się w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Wójta Gminy wiadomości o rezygnacji Sołtysa z pełnionej funkcji.
4. Wyborów nowego Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
MIENIE SOŁECTWA

§ 22.
1. Sołectwu na jego wniosek – może być przekazane mienie komunalne na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.
2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę, w trybie uchwały podjętej zgodnie z ust. 1.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 23. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy przeznaczonymi na realizację ich zadań.
§ 24.
1. W celu zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację zadań Sołectwa, Sołtys składa uchwalony przez Zebranie Wiejskie wniosek o realizację zadań Wójtowi Gminy w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wniosek sołectwa podlega rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.
3. Wójt Gminy po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu informuje Sołtysa o umieszczeniu w budżecie Gminy zadań, które będą realizowane przezGminę na terenie Sołectwa oraz o wysokości przyznanych Sołectwu środków finansowych na realizację zadań we własnym zakresie przez mieszkańców.Informację, o której mowa w ust. 4 Sołtys przekazuje niezwłocznie członkom Rady Sołeckiej i mieszkańcom Sołectwa.
4. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym przez Sołectwo nie podlegają przeniesieniu na rok następny.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 25. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 26. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, w imieniu której działa Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Wójt Gminy lubupoważnione przez niego osoby.
§ 27. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczeniaw posiedzeniach jego organów.
§ 28.
1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy jest nieważna.
3. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Wójt Gminy, w formie zarządzenia.
§ 29.
1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o odwołaniu Sołtysa, Wójt Gminy wyznacza osobę, która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyborunowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 60 dni.
3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. W sprawach połączenia, podziału i zniesienia, a także zmiany granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnejuchwały.
§ 31. Do zmiany Statutu Sołectwa stosuje się przepisy o jego uchwaleniu.